regulamin zakupów

w sklepie internetowym drukarni Idea Novum

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Drukarni Idea Novum Sp. z o.o.

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Spółki Idea Novum [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest Spółka Idea Novum SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy. Al. Jerozolimskie 85 lok21, produkcją w Warszawie przy ul. Łubinowej 22.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zamówień;
c) zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Idea Novum Sp. z o.o..

§1

Warunki korzystania z serwisu

  1. Korzystanie z serwisu sklepu internetowego Firmy Idea Novum SP. z o.o. oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin
    i zasady w nim zawarte oraz ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
  2. Z serwisu mogą korzystać osoby zarejestrowane oraz nie zarejestrowane.
  3. Spółka Idea Novum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do likwidacji konta Klienta zarejestrowanego w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub zakończenia współpracy.
  4. Spółka Idea Novum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta oraz danych dotyczących zleceń.
  5. Dane wprowadzone przez Klienta przy tworzeniu Konta w systemie internetowym Spółka Idea Novum Sp. z o.o. można zmienić w panelu użytkownika.

§2

Zamówienia

Zamówienia można składać poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej serwisu lub mailowo. Wysłanie formularza lub maila jest jednoznaczne z zamówieniem usługi.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do jego realizacji, a w szczególności:

podanie danych pozwalających na weryfikacji Klienta i odbiorcy towaru.

dostarczyć prawidłowo przygotowane materiały do druku na serwer ftp lub w inny umówiony sposób w postaci plików PDF lub TIFF zgodnych ze „specyfikacją techniczną” stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

dokonać płatności

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru, tym samym dochodzi do zawarcia umowy kupna.

Zamówienia w serwisie Spółka Idea Novum Sp. z o.o. można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Zamówienia standardowe dostępne w serwisie Drukarni są realizowane zgodnie z terminami określonymi dla każdego produktu z osobna. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku, są każdorazowo ustalane z klientem. Dla wszystkich zleceń dniem zerowym jest dzień złożenia zamówienia.

Pierwszym dniem realizacji zlecenia jest dzień, w którym zostają spełnione trzy warunki wdrożenia zlecenia do realizacji, tj. akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez Klienta, akceptacji przez drukarnie przesłanych do druku plików produkcyjnych oraz po dokonaniu płatności przez Klienta.

Termin realizacji zamówień łączonych – realizowanych wspólną przesyłką – określony jest przez produkt z najdłuższym terminem realizacji z danego koszyka zamówień.

Anulowanie zlecenie opłaconego obciążone jest opłatą administracyjną z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 40 zł netto. Anulowanie możliwe jest do chwili nie przekazania materiałów do druku. Zwrot dokonanej opłaty za zlecenie zostanie pomniejszony o koszty administracyjne.

Towar dostarczony do Klienta na warunkach płatności „za pobraniem”, a nie podjęty, pozostaje do odbioru w siedzibie Spółka Idea Novum Sp. z o.o. zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem” (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.


§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) płatności dokonywane za pośrednictwem systemu Payu,

b) przelewem bankowym

c) płatność gotówkowa

d) za pobraniem

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem , zamówienie wysyłane będzie po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Odbiór osobisty możliwy jest w drukarni od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. Odbiór w godzinach 16 – 22 możliwy jest po wcześniejszym umówieniu.

4. Przesyłki wysyłane z pośrednictwem firmy kurierskiej dostarczane są w ciągu 1 – 2 dni roboczych. 

UWAGA! Proszę pamiętać o dokładnym sprawdzeniu stanu dostarczonej paczki w obecności kuriera. Jeśli przy odbiorze paczki zauważysz, że jest ona uszkodzona, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub umieszczenie informacji o tym fakcie na liście przewozowym. Brak w/w informacji oznacza, że paczka dotarła w stanie nieuszkodzonym i ewentualne reklamacje mogą zostać rozpatrzone negatywnie.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem zgłoszonych niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Reklamacji nie podlegają:

a) błędy merytoryczne przesłanych projektów
b) prace zaakceptowane przez Klienta mimo wcześniejszego zgłoszeń o występujący w projekcie błędach przez dział graficzny drukarni.
c) prace dostarczone w innych formatach graficznych niż określone w niniejszym regulaminie i specyfikacji technicznej.

7. Warunkiem złożenia reklamacji na widoczne uszkodzenie przesyłki lub częściową utratę towaru jest odnotowanie na liście przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy kurierskiej do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

§6
Materiały do druku

Spółka Idea Novum Sp. z o.o. nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta w tym, za naruszenia praw autorskich w przesłanych materiałach.

Drukarnia może odmówić drukowania materiałów, których treść jest niezgodna z prawem.

Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez Klienta.

Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji technicznej. Spółka Idea Novum Sp. z o.o. NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

Wszystkie ewentualne korekty prac dokonywane przez Spółka Idea Novum Sp. z o.o. są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta pisemnej (mailowej) akceptacji.

Spółka Idea Novum Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

Spółka Idea Novum Sp. z o.o. nie archiwizuje plików graficznych.

§7

Zakres odpowiedzialności

6.1 Spółka Idea Novum Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez
Spółka Idea Novum Sp. z o.o.;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne;
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a systemem PayU lub bankiem Sklepu.
g) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.
h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

§7 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

nie znalazłeś odpowiedzi?

sprawdź pozostałe tematy pomocy lub po prostu napisz do nas!

wyślij e-mail